Procedura Składania Reklamacji

1. Jeśli nie jesteś zadowolony z korzystania z naszych Usług, możesz złożyć reklamację. Reklamacja może dotyczyć w szczególności: niedotrzymania przez nas terminu do zawarcia Umowy telekomunikacyjnej, niedotrzymania przez nas terminu do rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, błędnego obliczenia Twojej faktury. Reklamację można złożyć:

  1. pisemnie – osobiście w jednym z naszych biur lub pocztą,
  2. ustnie – telefonicznie lub osobiście podczas wizyty w jednym z naszych biur,
  3. w formie elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – pod adresem e-mail info@bigblu.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko lub w przypadku firm: nazwa i adres zamieszkania lub siedziby;
 2. opis przedmiotu reklamacji i okresu, w jakim reklamujesz;
 3. okoliczności uzasadniające reklamację;
 4. numer klienta podanego przez nas w Umowie lub adres instalacji usługi;
 5. termin zawarcia Umowy telekomunikacyjnej lub termin rozpoczęcia świadczenia Usług, jeżeli reklamacja dotyczy tych kwestii;
 6. wysokość odszkodowania lub innych należności, o które się do nas zwracasz (jeśli nie podasz takiej kwoty, ale prawo do odszkodowania lub zwrotu i ich wysokość nie budzą wątpliwości, rozpatrzymy Twoją reklamację tak, jakby była określona kwota);
 7. numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej płatności lub prośbę o uznanie odszkodowania lub innej płatności na poczet przyszłych płatności;
 8. swój podpis, jeśli zdecydowałeś się złożyć reklamację na piśmie.

3. Jeżeli Twoja reklamacja nie zawiera powyższych elementów, a elementy te zostaną uznane za niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia Twojej reklamacji, poinformujemy Cię niezwłocznie o konieczności jej uzupełnienia. Jeżeli w wyznaczonym terminie (min. 7 dni) nie uzupełnisz reklamacji, nie rozpatrzymy Twojej reklamacji.

4. Reklamację możesz zgłosić w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym ustała przerwa w świadczeniu naszych Usług lub od dnia, w którym Twoim zdaniem Usługi zostały nienależycie wykonane lub miały być wykonane lub od daty dostarczenia faktury zawierającej nieprawidłowe wyliczenie.

5. Pamiętaj, że w przypadku przekroczenia powyższego terminu, Twoja skarga nie zostanie rozpatrzona. W takim przypadku niezwłocznie poinformujemy Cię, że nie możemy rozpatrzyć Twojej reklamacji.

6. Jeśli zdecydujesz się złożyć reklamację, potwierdzimy Ci, że została ona przez nas otrzymana, a następnie przystąpimy do jej rozpatrzenia. Pamiętaj, że w przypadku złożenia reklamacji:

 1. osobiście w naszym biurze, ustnie lub pisemnie, nasz pracownik niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 2. telefonicznie, pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, potwierdzimy jej otrzymanie w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. W potwierdzeniu, o którym mowa powyżej, zostaniesz poinformowany o nazwie, adresie i numerze telefonu biura rozpatrującego reklamację. Zapewniamy, że nie będziemy osobno potwierdzać otrzymania reklamacji przesyłanych pocztą zwykłą, telefoniczną lub elektroniczną, jeżeli ustosunkujemy się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7. Na rozpatrzenie reklamacji mamy 30 dni licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli po tym okresie nie otrzymasz od nas żadnej odpowiedzi, Twoja skarga zostanie uznana za uwzględnioną zgodnie z Twoim żądaniem.

8. Nasza odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

 1. nazwę naszego biura, które rozpatrzyło Twoją skargę;
 2. informację o dniu, w którym złożyłeś reklamację;
 3. decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji
 4. w przypadku zasądzenia odszkodowania lub zwrotu innej kwoty – kwotę i termin jego zapłaty lub zwrotu albo wysokość odszkodowania lub innej płatności, która zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności zgodnie z Twoim żądaniem.
 5. informację o Twoim prawie do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;
 6. dane identyfikujące naszego upoważnionego pracownika, który rozpatrzył Twoją reklamację, tj. Jego imię, nazwisko i stanowisko w naszej firmie.
 7. Jeśli odmówimy uznania Twojej reklamacji w całości lub w części, nasza odpowiedź będzie dodatkowo:
 8. zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
 9. dostarczona do Państwa listem poleconym – w przypadku, gdy odpowiemy na reklamację w formie pisemnej.

9. Korespondencja w sprawie reklamacji będzie prowadzona w formie pisemnej, chyba że w Umowie telekomunikacyjnej lub w odrębnym oświadczeniu wyrażą Państwo zgodę na doręczanie Państwu wszelkiej korespondencji za pośrednictwem Państwa adresu e-mail lub innych środków komunikacji elektronicznej.

10. W przypadku złożenia reklamacji w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, korespondencja w sprawie reklamacji będzie prowadzona również w formie elektronicznej z wykorzystaniem wskazanego przez Państwa adresu poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu innych wskazanych środków komunikacji elektronicznej. W sytuacji, gdy nie wskażesz właściwego adresu e-mail lub innego środka komunikacji elektronicznej, korespondencja w sprawie reklamacji będzie kierowana na adres e-mail lub inny środek komunikacji elektronicznej, przy pomocy którego złożyłeś reklamację.

11. Jeśli nasza odpowiedź na Twoją reklamację nie zostanie dostarczona, niezwłocznie prześlemy ją ponownie, ale tylko na Twoje żądanie.

12. W przypadku odmowy uwzględnienia Twojej reklamacji w całości lub w części, na Twoje żądanie dostarczymy odpowiedź listem poleconym, niezależnie od formy, w jakiej pierwotnie nadesłano odpowiedź na reklamację.

13. Wnioski, o których mowa w pkt. 9 i 10 powyżej, należy składać w jednej z form wskazanych w pkt. 1 niniejszego postępowania.

14. Informujemy, że mają Państwo możliwość rozstrzygnięcia z nami sporu cywilnoprawnego w drodze pozasądowego postępowania konsumenckiego. Postępowanie takie prowadzi Prezes UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) zgodnie z art. 109 Prawa Telekomunikacyjnego. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, możesz je otrzymać tutaj.